Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina"

Idź do spisu treści

Menu główne

O nas

Dnia 26 października 1998 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Rodzina" z Brodów. Organizacja powstała z inicjatywy kolegi Sławomira Czarneckiego, przy wsparciu Pawła Zięby oraz Edmunda Kutery. Pierwszym prezesem został oczywiście Sławomir Czarnecki. Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Pracuje nad utrzymaniem abstynencji swoich członków oraz propaguje w społeczeństwie postawę życia w trzeźwości. Udziela również pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Współpracę ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: organami administracji państwowej i samorządami, służbą zdrowia i opieką społeczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym w formie działań propagandowych, spotkań, odczytów, wystaw, forum, konferencji, obozów szkoleniowych oraz rajdów i wycieczek.
- Organizowanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom w formie programów terapii, obozów rehabilitacyjno-terapeutycznych, grup terapeutycznych, grup wsparcia.
- Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalno-rozrywkowych oraz sportowo-rekreacyjnych propagujących sposób i model trzeźwego życia.
- Angażowanie członków Stowarzyszenia do pracy społecznej na rzecz trzeźwości i promocji zdrowia.
- Organizowanie szkoleń i treningów dla osób spoza Stowarzyszenia.
- Propagowanie wśród swoich członków wiedzy o uzależnieniach oraz kierowanie ich na szkolenia w placówkach wiodących.
- Prowadzenie klubu abstynenta.
- Współpraca z mediami: radiem, prasą, telewizją.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego Zapraszamy