Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina"

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

Statut Stowarzyszenia Profilaktyczno-Społecznego "Rodzina" w Brodach.

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, zasady organizacyjne.


§1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne "Rodzina" zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Gminy Brody, oraz województwo świętokrzyskie i Rzeczypospolita Polska
3. Siedziba Stowarzyszenia są Brody.


§2


1. Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może współpracować oraz zrzeszać się z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych działających na terenie kraju i za granicą.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne "Rodzina" . Staszica 3 27 - 230 Brody z zachowaniem w tym zakresie przepisów.
4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania


&3


1. Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej i pomaga osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, ich rodzinom oraz w promocji trzeźwości.
2. Propaguje w społeczeństwie tradycję życia w trzeźwości.
3. Pracuje nad uzyskaniem abstynencji i dąży do trzeźwości członków Stowarzyszenia.
4. Pracuje nad utrzymaniem abstynencji członków Stowarzyszenia oraz udziela pomocy rodzinom uzależnionym w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Obrona interesów członków Stowarzyszenia.
6.Możliwe jest zatrudnienie profesjonalistów za wynagrodzeniem zgodnie z umową o pracę i realizacją celów Stowarzyszenia.
7.Pomoc osobom niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji społecznej.


§4


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie przeciw działania alkoholizmowi w tym min. Organami Administracji Państwowej i Samorządami, Służbą Zdrowia, Opieką Społeczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym w formie działań propagandowych, spotkań, odczytów, narad, rajdów, wycieczek. Organizacja obozów profilaktyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnych oraz kolonii i półkolonii dla członków Stowarzyszenia, sympatyków i ich rodzin, oraz dzieci i młodzieży.
3. Organizowanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom w formie programów terapii, grup terapeutycznych, grup wsparcia.
4. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalno - rozrywkowych oraz sportowo - rekreacyjnych propagujących sposób i model trzeźwego życia.
5. Angażowanie członków Stowarzyszenia do pracy społecznej na rzecz trzeźwości i promocji zdrowia.
6. Propagowanie wśród swoich członków wiedzy o uzależnieniach oraz kierowanie ich na szkolenia w placówkach wiodących.
7. Prowadzenie klubu abstynenta.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym: wydawniczej, usługowej, handlowej.
9. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową od instytucji i osób fizycznych.
10. Podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej.
11. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
12.Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13.Działalności charytatywnej.
14.Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
15.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy
16.Działania na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn
17.Działania wspomagające rozwój gospodarczy ,w tym rozwój przedsiębiorczości.
18.Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
19.Kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
20.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
21.Turystyki i krajoznawstwa.
22.Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
23.Ratownictwa i ochrony ludności.
24.Promocji i organizacji wolontariatu.
25.Działania na rzecz rodzin, macierzyństwa ,upowszechniania i ochrony praw dziecka.
26.Ochrona zdrowia w aspekcie  fizycznym, poznawczym, duchowymi emocjonalnym.
27.Działania służące promocji i edukacji w upowszechnieniu konsumpcji dób kultury (koncerty, teatr ,filharmonia ,muzea ,obiekty sakralne i architektury i inne) rekreacji i wypoczynku bez alkoholu.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§5


Stowarzyszenie zrzesza swych członków na zasadzie dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania statutu , regulaminów i zarządzeń.


§6


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych


§7


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Polski powyżej 16 roku życia, który złoży pisemną deklarację członkowską i pomyślnie odbędzie staż kadencki.


§8


Członek zwyczajny ma prawo:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. brania udziału w zebraniach, pracach Stowarzyszenia, odczytach, wycieczkach, szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez Zarząd.
3.korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych.
4. oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawiania swoich postulatów.
5. korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma prawo:

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
2. powstrzymywania się od picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
4. brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.


§9


Członek wspierający:

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna popierająca merytoryczną działalność Stowarzyszenia, która zadeklarowała regularną pomoc materialną lub finansową na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z prawem wyborczym, nie mogą jednak kandydować do władz Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji na poczet uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członek wspierający ma obowiązek:

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
2. powstrzymywanie się od picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
4. brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
5. wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.


§10


Członek honorowy:

1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi posiadają uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem pkt. 1 § 8


§11


Ustanie członkowstwa.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu:
1. dobrowolnej rezygnacji członka złożonej na pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminu wewnętrznego oraz uchwał Zarządu.


§12


Członkostwo członka honorowego ustaje na skutek:

1. dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie  zgłoszonego Zarządowi.
2. uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia z przyczyn wskazanych w pkt. 2 § 13.


§13


Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utrata osobowości prawnej.
2. oraz pkt. 1,2,3 § 13.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§14


Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

§15


Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno odbywać się przynajmniej raz w roku.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który minimum na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia podając tematykę zebrania.
4. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zarząd wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§16


Do kompetencji Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia należy:

1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej.
3. rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia.
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. ustalanie składek członkowskich.
7. zatwierdzanie preliminarza i sprawozdań finansowych.
8. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem.
11. uchwalanie wewnętrznych regulaminówdotyczących pracy Stowarzyszenia.

§17


Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych i wspierających, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.

§18


Zarząd Stowarzyszenia

1. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres 4 lat na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym, w ilości pięciu osób:
- z-ca prezesa
- skarbnik
- sekretarz
- członków Zarządu
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego z-ca raz na dwa miesiące.
5. Posiedzenia Zarządu winny być protokołowane.


§19

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
3. sporządzanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia.
4. przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
5. skreślanie członków Stowarzyszenia z ewidencji zgodnie z§13.
6. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych.
8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
9. zwoływanie Walnego Zebrania.
10. prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
11. kierowanie przez Zarząd pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.

§20


Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie trzy osobowym na okres 4 lat i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje swe czynności w pełnym trzy osobowym składzie.

§21

Obowiązki Komisji Rewizyjnej.

1. kontrola wszelkich fonu działalności Stowarzyszenia.
2. przedstawienie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
3. składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
4. kontrolowanie opłacania składek i finansów Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§22

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§23

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. wpływy ze składek członkowskich.
2. dochody z działalności statutowej.
3. dotacje i subwencje.
4. zapisy i darowizny.


§24

Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie.

§25

Do załatwiania spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań lub sprzedaży upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia. Czynności prawne obejmujące sprawy majątkowe Stowarzyszenia wymagają złożenia dwóch podpisów w tym prezesa lub jego zastępcy oraz skarbnika.

§26

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu Stowarzyszenia

§27

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych i wspierających.


Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego